Etická linka

Vážení zaměstnanci, obchodní i neobchodní partneři,

dodržování právních předpisů, pravidel podnikatelské etiky a poctivého obchodního styku při výkonu každodenních činností je důležitou součástí strategie dlouhodobě udržitelného podnikání společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Proto byl zřízen interní oznamovací kanál - tato Etická linka, prostřednictvím které je možné podat oznámení neetického nebo protiprávního jednání. Všechna oznámení budou předána příslušné osobě, která oznámení prošetří, a v případě zjištění porušení pravidel budou přijata opatření k nápravě. Informaci o prošetření pošle příslušná osoba oznamovateli, je-li jí znám.

Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností (formulář zde), pro ohlašování mimořádných událostí (např. havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd.) nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.

Právní ochrana oznamovatelů, ochrana nad rámec zákona, důvěrnost informací a zabezpečení ochrany osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné.

Vaše identita i veškerá komunikace s Vámi bude za všech okolností důvěrná, a pokud si budete přát, můžete zůstat v naprosté anonymitě.

Pokud oznamovatel oznámí trestné činy nebo přestupky s horní hranicí pokuty nejméně 100 tisíc Kč, ke kterým došlo v pracovním kontextu, vztahuje se na něj ochrana i podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Zákon oznamovateli přináší ochranu před odvetnými opatřeními pro oznamovatele a jeho blízké.

Naše společnost nehodlá žádným způsobem postihovat nebo znevýhodňovat osobu, která podala v dobré víře oznámení přes Etickou linku, a to i taková, která nespadají pod příslušným zákonem stanovené oznámení.

Příslušná osoba, případně další osoby odpovědné za řešení přijatého oznámení, jsou vázány povinností zachovat mlčenlivost po celou dobu prošetřování oznámení, výjimku tvoří pouze eventuální spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, neboť v určitých případech stanovených právními předpisy máme oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní moci a státní správy.

Veškerá data sdělená prostřednictvím Etické linky jsou zabezpečena proti zneužití, řádně archivována a uchovávána v souladu se zákonnými povinnostmi na ochranu osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR).

Další způsoby jak podat oznámení:

Příslušná osoba ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Petr Weissgärber
compliance specialista
tel.: 267 194 271

Anna Tučková
specialista právník
tel.: 267 194 271